ВИХОВНА РОБОТА: ПОЛОЖЕННЯ, СЦЕНАРІЇ

Виховна робота на СЮТ-ЦНТТМ

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку і підтримки талантів та обдарувань,

Соціальне - економічні зміни, що відбуваються в Україні, підвищили вимоги до виховання особистості, формування у неї системи ціннісних орієнтацій спрямованих на розвиток її духовної, моральної, правової, трудової та екологічної культури.

В системі роботи позашкільних навчальних закладів значне місце належить виховній роботі, яка спрямована на формування гармонійної особистості з найкращими її якостями. Цьому сприяє тісне спілкування гуртківців з природою, вивчення позитивного та негативного впливу людини на довкілля, усвідомлення своєї ролі в подальшому існуванні природи і взаємин людини з природою та з оточуючим світом, що неможливо без високих духовних якостей особистості, її громадянської позиції, патріотичних почуттів тощо.

Для того, щоб виховні процеси в позашкільному закладі були спрямовані в правильне русло і сприяли формуванню у гуртківців позитивних якостей особистості, педагоги повинні керуватися основними принципами системи виховної роботи у позашкільному закладі, здійснюючи завдання основних напрямів виховання. система у позашкільному навчальному закладі - це упорядкована цілісна сукупність компонентів, які сприяють розвитку особистості учня.

Головне призначення виховної системи полягає в педагогічному забезпеченні і сприянні розвитку особистості дитини,

Виховна система позашкільного навчального закладу зорієнтована на конкретні природні га соціальні умови, враховує інтереси і потреби дітей та дорослих тому вона не може бути ідентичною в різних регіонах.